Årsmøte i Troms Birøkterlag

Torsdag 14/2-2008 kl 18.00

Buktamo veikro og camping


18.00 Vi starter med en god bieprat, kaffe og noe å bite i.
18.20 Årsmøtet starter
Sak 1: Valg av ordstyrer og referent.Sak 2: Underskrift av protokoll.

Sak 3: Årsmelding.

Sak 4: Årsregnskap.

Sak 5: Budsjett, med kontingentforslag, og arbeidsplan.

Sak 6: Innmeldte saker.

Sak 7: Valg:

Leder, 2 styremedlemmer, 1 vara og 2 vara til styret, Revisor, Vara revisor, 1 medlem til valgkomite, Utsending til årsmøtet i Norges Birøkterlag.
Vedlegg:

 •  Årsberetning Regnskap (deles ut på årsmøtet / legges ut på www.tromsbier.no)
 • Budsjett med kontingentforslag (deles ut på årsmøtet / legges ut på www.tromsbier.no)
 • Arbeidsplan
 • Valgkomiteens forslag

Årsberetning for Troms Birøkterlag 2007

Birøkterlaget har i året som har gått hatt en del aktiviteter. Året startet med å gjennomføre en spørreundersøkelse for bieseongen 2006. Alle medlemmene ble i den forbindelse oppringt. Det ga oss en god oversikt over birøkten i Troms og noen innspill på hvor skoen trykker. Årsmøtet ble avholdt på Vollan Gjestestue 18. februar som et kombinert fag og årsmøte. Det var også i år ti medlemmer som deltok på årsmøtet. På fagdelen hadde Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag tatt turen nordover. Han foreleste over temaene Bivoks - Kvalitet og behandling og Honningkvalitet og honningvurdering. Vi hadde så en felles middag før Gjessing avsluttet sin forelesningsdel med temaet Varroa og Nosema - hva betyr det for birøkten i Nord-Norge. Samlingen ble avsluttet med en praktisk gjennomgang av vårarbeidet i kubene m Jan E. Hansen og Ragnvald Tollefsen. 21-22 april ble det holdt et videregående kurs/fagsamling på Rå i Kvæfjord. Samlinga var et samarbeid mellom Troms Landbruksfaglige senter og Troms Birøkterlag. Foreleser var Alf Helge Søyland, Bergen. Det ble også sendt innbydelse til birøkterne i Nordre del av Nordland. Vi ble ti birøktere på samlinga hvorav tre kom fra Nordland. Også i år solgte birøkterlaget bikuber til sine medlemmer. Disse ble hentet fra Bjørn Morten Hagen i Nord-Trøndelag.

For å sikre at vi har et best mulig avlsmateriale, har birøkterlaget fått opp dronninger fra Norges birøkterlag sitt avlsprogram. Disse dronningene står hos Knut Eide og Ivar Fosshaug. Medlemmene kan etter avtale hente egg for produksjon av egne dronninger.

Knut Eide har vært materialforvalter gjennom året og gjort en stor jobb, med salg av utstyr og ikke minst i forhold til salg av glass til medlemmene. Han har også tatt imot blokkvoks for videresalg til Honningcentralen, og organisert utlån av lagets slynge og vokssmelter, som også i år har stått fritt til disposisjon for alle medlemmene

I samarbeid med Troms Landbruksfaglige senter på Gibostad har laget arrangert kurs for nybegynnere med ei samling på våren og ei på høsten. Det har vært 7 deltagere på nybegynnerkurset.

Sommeren 2007 ble et godt år for birøkten i Troms med godt vær gjennom store deler av sommeren. Dette ga godt trekk og gode avlinger av både sommerhonning og lynghonning.

Styret har hatt 3 styremøter, det er sendt ut to utgaver av bistikka sammen med at en del opplysninger fra og om laget er publisert på lagets heimeside www.tromsbier.no . Utsending for laget til årsmøte i Norges Birøkterlag var Ragnvald Tollefsen. Det er 31 medlemmer i laget ved utgangen av 2007.

Gjennom året har vervene i laget vært besatt av følgende:

Leder: Ragnvald Tollefsen, Salangen

Sekretær: Ivar Foshaug, Bardu (2. av 2 år)

Kasserer: Alf-Roald Pedersen, Balsfjord (1 av 2 år)

Styremedlem: Knut Eide, Bardu (2 av 2 år)

Styremedlem: Jan E. Hansen, Bardu (1. av 2 år)

1. Vara: Karin Foshaug, Storfjord

2. Vara: Trygve-Leif Arntsen, Balsfjord

Revisor: Ketil Jenssen, Dyrøy

Vara revisor: Berit Nikolaisen, Dyrøy

Utsending til årsmøtet i Norges Birøkterlag: Ragnvald Tollefsen

Valgkomite:

Leder: Ketil Jensen, Dyrøy

Medlem: Janne Helgesen, Ibestad

Medlem: Kjell Skog, Tromsø

 

For styret

Ragnvald Tollefsen, Leder

Regnskap 2007

aarsoppgjoer_2007.jpg
Klikk på bildet for stort bilde

Arbeidsplan, Troms Birøkterlag 2008

 • Gjennomføre spørreundersøkelse for sesongen 2007.
 • Utarbeide infofolder vedrørende birøkt og birøkten i Troms.
 • Avholde årsmøte.
 • Sende ut minimum 3 utgaver av Bistikka i løpet av året, hvorav årsmøtereferat er nr 1.
 • Videre drift av egen heimeside, med mulighet for innlegging av kjøp og salg.
 • Avholde videregående kurs / faghelg i andre halvdel av april 2007.
 • Skaffe nytt avlsmateriell (Fylkesdronningene 2008 blir å stå hos Jan E. Hansen).
 • Administrere salg av bikuber og materiell.
 • Kjøpe blokkvoks fra lagets medlemmer (32 kr/kg (eks mva) – ev trekk om urein voks).
 • Tilrettelegge for registrering og sertifisering av bigårdene i Troms.
 • Avholde nybegynnerkurs i samarbeid med Gibostad fagsenter.
  Tredje kurshelg våren 2008.
 • Samarbeide med Nordbottens Biodlardistrikt, Sveriges Biodlares Riksförbund om ei sommersamling.
 • Bigårdstreff 22. juli hos Ivar Foshaug/Knut Eide. Bigårdsvandring, omlarving og kaffe.
 • Utlån av slynge og vokssmelter.
 • Gjennomføring av spørreundersøkelse for sesongen 2008 (i desember).

 

Valgkomiteens forslag:

Leder: Ragnvald Tollefsen

To styremedlemer: Ivar Foshaug og Knut Eide

1 vara til styret: Trygve Leif Arntsen

2. vara til styret: Reidun Aspmo

Revisor: Ketil Jensen

Vara Revisor: Hans Lovin Hansen

Valgkomite:

May Liss Bendiksen, leder ett år

Ketil Jensen, for tre år
Valgkomiteen ved leder

Ketil Jensen
 

Det er ikke åpent for kommentarer.